Hulevesien hallinnan merkitys korostuu tiiviissä kaupunkirakenteessa

14.4.2023
Kumpulanpuro Vallilan siirtolapuutarhan itäpuolella huhtikuussa 2022.

Kaupunkirakenteen tiivistymisen myötä hulevesien hallintaan tulee kiinnittää entistäkin enemmän huomiota. Hulevedellä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten perustusten kuivatusvesiä.

Ilmastonmuutos ja purkuvesistöjen tila edellyttävät toimenpiteitä, jotta tulvariskit hallitaan ja hulevesien aiheuttama laadullinen kuormitus saadaan purkuvesistön kannalta kestävälle tasolle. Pohjois-Euroopassa oletetaan sekä keskimääräisen sademäärän kasvua että rankkasateiden voimistumista ja yleistymistä tulevaisuudessa. Tästä johtuva hulevesien määrän lisääntyminen ja hetkellisten virtaamahuippujen kasvu tulee huomioida erityisesti tulvareittien ja ylivuotorakenteiden suunnittelussa.

Vallilanlaakso, maaliskuu 2023.

Kumpulanpuron kunnostaminen

Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta on huomioitu Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen suunnittelussa jo alkumetreiltä asti, jolloin esillä oli erityisesti Kumpulanpuron tulviminen ja veden laatuongelmat sekä Hermannin rantatien tulvareitit. Suunnittelun edetessä on haettu ratkaisuja myös muun muassa katualueiden hulevesien käsittelyyn ja hulevesien johtamiseen kasvualustoihin kasteluvedeksi.

Hulevesien hallinta on tärkeää myös rakentamisen aikana. Vallilanlaakson maanrakennustöitä pystytään tekemään ihan puron vieressä ja lähellä sulamisvesiä vanhan rumpuputken ja lyhyen ponttiseinän suojassa. Valokuva on otettu maaliskuussa 2023.

Suunnittelussa on huomioitu lisäksi jo olemassa olevat hulevesien johtamisrakenteet. Kalasatamasta Pasilaan raitiotielinjaus risteää kaksi kertaa Kumpulanpuron kanssa, jonka on havaittu tulvivan etenkin Vallilanlaakson siirtolapuutarhan alueella. Siirtolapuutarhan alueella Kumpulanpuro kulkee betonikanaalissa, joka tulvii voimakkaissa rankkasadetilanteissa. Tämän vuoksi suurimmat virtaamahuiput tullaan ohjaamaan siirtolapuutarhan pohjoispuolelta kulkevaan avo-ojaan, mikä edellyttää ojan syventämistä.

 

Vallilanlaaksossa raitiotie ja baana ylittävät Kumpulanpuron sillalla. Kuvassa näkyvät raitiotien pohjanvahvistukseksi valetut paalulaatat puron molemmin puolin.

Tulvimista voi aiheuttaa rankkasadetilanteiden lisäksi myös korkea merivedenpinta. Kumpulanpuron mitoitustarkasteluissa hyödynnettiin hydraulista laskentamallia, jonka avulla tarkasteltiin erilaisten rankkasadetilanteiden ja merivedenpinnankorkeuksien vaikutusta Kumpulanpuron vedenpinnankorkeuksiin. Mitoituksessa käytettiin keskimäärin kerran 100 vuodessa toistuvia mitoitussateita, joissa on huomioitu ilmastonmuutoksen ennakoitu vaikutus (+20 %).  Teknis-taloudellisesta näkökulmasta mitoituksissa ei ole kuitenkaan järkevää varautua kaikkiin mahdollisiin tulevaisuuden skenaarioihin. Esimerkiksi, mikäli Kumpulanpuron valuma-alueen nykyisin sekaviemäröityjen alueiden hulevedet tullaan tulevaisuudessa eriyttämään, tulee niitä viivyttää Helsingin hulevesistrategian mukaisesti ennen Kumpulanpuroon johtamista.

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen yhteydessä lisäksi kunnostetaan Kumpulanpuron nykyisten hulevesialtaiden patorakenteita ja siirtolapuutarhan itäpuolelle rakennetaan uusi hulevesiallas. Hulevesialtaat mahdollistavat kiintoaineen laskeutumisen ja altaiden kasvillisuus sitoo vedestä typpeä ja fosforia ravinteeksi. Lisäksi Kumpulanpuroon tulee hapetuspuro-osuuksia veden laadun parantamiseksi. On selvää, että raitiotiehankkeen yhteydessä ei voida ratkaista kaikkia Kumpulanpuron valuma-alueen haasteita. Suunnitellut ratkaisut kuitenkin mahdollistavat Kumpulanpuron kehittämisen jatkossa haluttuun suuntaan.

Uutta Kumpulanpuron uomaa Vallilanlaakossa maaliskuussa 2023.

Merenpinnan nousun vaikutusten hallinta

Hulevesien hallinnan suunnitteluun vaikuttaa myös merivedenpinnan nousu. Kumpulanpurossa merivedenpinnan nousun aiheuttamaa tulvariskiä voidaan vähentää tulvaluukkujen ja -pumppaamon avulla. Hermannin rantatien alittaviin rumpuihin voidaan asentaa tulvaluukut, jotka suljetaan merenpinnan noustessa korkeudelle, joka aiheuttaa meritulvariskin Kumpulanpuron varrella. Tulvaluukkujen ollessa suljettuina Kumpulanpuron vedet pumpataan niiden ohi tulvaluukkujen yhteyteen rakennettavalla tulvapumppaamolla. Tulvaluukkuja ja tulvapumppaamoa ei rakenneta Kalasatamasta Pasilaan hankkeen yhteydessä, mutta suunnittelussa huomioitiin tulvapumppaamon edellyttämä tilavaraus siten, että tulevaisuudessa tulvapumppaamo voidaan rakentaa Hermannin rantatien alittavien rumpujen viereen.

Biosuodatuspainanteita Hermannin rantatien hulevesille

Suunnitelluilla hulevesien hallintaratkaisuilla voidaan vaikuttaa myös katualueiden hulevesien puhtauteen. Hermannin rantatielle on suunniteltu biosuodatuspainanteita, joilla parannetaan katualueella muodostuvien hulevesien laatua. Biosuodatus on hulevesien hallintamenetelmä, jossa hulevettä suodatetaan maakerrosten läpi, mikä tasaa virtaamia ja poistaa hulevedestä tehokkaasti kiintoainetta, ravinteita sekä metalleja.

Biosuodatuspainanteen periaatekuva.

Katualueelle sijoitettavat suodatusrakenteet ovat suhteellisen uusi tapa käsitellä hulevesiä, mutta eri tutkimuksissa on saatu hyvin positiivisia tuloksia niiden puhdistustehosta. Lisäksi raitiotielinjauksen varrelle suunniteltiin pariin kohteeseen putkijärjestelyt, jotka mahdollistavat hulevesien johtamisen puiden kasvualustoihin kasteluvedeksi.

Jouni Korkiamäki
Kirjoittaja työskentelee Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa hulevesi- ja mallinnusasiantuntijana