Från Fiskehamnen till Böle på en kvart!

Vi planerar och bygger en ny spårvägslinje och utvecklar gatumiljön.

Framtidens Helsingfors förflyttar sig på räls

År 2040 beräknas det finnas omkring 25 000 invånare och 10 000 arbetsplatser i Fiskehamnen. Spårvägen som ska byggas från Fiskehamnen till Böle är ett tillgängligt och säkert transportsätt, som inte producerar några lokala utsläpp. Den främjar målen för åtgärdsprogrammet Ett kolneutralt Helsingfors 2035, enligt vilket andelen färdsätt inom hållbara mobilitetsformer ska ökas.

Projektet i korthet

Mellan Fiskehamnen och Böle bygger vi en spårväg och anknytande gatuområden, grönremsor, gång- och cykelleder samt kommunalteknik. Banavsnittet är cirka 4,5 kilometer långt.

Målet är att börja trafikera banan hösten 2024. När den är färdig kommer det nya spårvägsavsnittet att erbjuda en smidig förbindelse på sträckan Nihti–Fiskehamnens centrum–Vallgårdsdalen–Böle och koppla samman de befintliga spårvägs-, metro- och pendeltågsnäten.